Enskilt avlopp - ansök/anmäl om att inrätta/ändra

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du ansöka om att inrätta avloppsanordning eller anmäla om att ändra avloppsanordning.

 

Mer information från Sjöbo kommun

Enskilt avlopp

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Följande ska bifogas ansökan/anmälan

  • Skriftligt intyg från tekniska förvaltningen på att slamtömning är möjlig utifrån tänkt placering av avloppsanläggning och att avfallsföreskrifterna följs. Gäller också placering av eventuell fosforfälla. Ansökan om intyg för placering av enskilt avlopp 
  • Ritning (skala 1:400-1:1000) som visar fastighetsgränser, tillfartsvägar, byggnader, vattentäkter inom 150 m, diken och vattendrag, befintliga och planerade avloppsanordningar inkl. ledningar.
  • Skötsel- och driftinstruktioner
  • Produktinformation/broschyr

Samt vid infiltration

  • Jordanalysprotokoll från jordprov på infiltrationsplatsen.

Samt vid minireningsverk

  • Prestandadeklaration
  • Eventuellt undertecknat servicekontrakt med leverantör

Inloggning med e-legitimation 

Du identifierar dig på ett säkert sätt genom att logga in med e-legitimation, t ex BankID. Det innebär också att du när som helst kan spara och välja att fortsätta att fylla i vid ett senare tillfälle. Då klickar du på "MINA SIDOR", loggar in och hittar ditt ärende under rubriken "Ej inskickade ärenden".

Företag och förening

Även du som representerar ett företag eller förening loggar in med din personliga e-legitimation, t ex BankID. Detta för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. Du som loggar in blir därmed också kontaktperson för företagets/föreningens ärende.

Entreprenör

Den här e-tjänsten kan fyllas i av någon annan än sökande, t ex av en entreprenör. Då fyller du som entreprenör i hela e-tjänsten, signerar samt skickar vidare till sökande som får ett mail till angiven e-postadress att det kommit ett ärende som ska signeras. Sökande loggar in, läser igenom ärendet, signerar samt skickar in ärendet.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter bör inte använda e-tjänster.

Frågor

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till miljo@sjobo.se

 

Såhär behandlar Sjöbo kommun dina personuppgifter

För att kunna handlägga och administrera din ansökan behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

 

Mer information om hur Sjöbo kommun behandlar dina personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
miljo@sjobo.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@sjobo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa